Styrelsen

Föreningen Svenskt Vin, FSV, Tidigare Föreningen Svenska Vinodlare, bildades år 2001. Föreningen är ideell. Styrelsen fick vid årsstämman 2014 uppgiften att förnya föreningens inriktning och dess verksamhet.

Under 2015 startade styrelsen en Strategisk utvecklingsprocess som involverade ett stort antal medlemmar och som ledde fram till beslut om inriktning och strategi formulerade i 6 olika strategiska områden som antogs vid årsstämman år 2016. Se vidare …

Styrelsens arbete granskas av revisor såväl avseende dess ekonomiska förvaltning som dess verksamhetsmässiga inriktning. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års verksamhet ställs vid årsstämman. En valberedning tar fram förslag till styrelsens bemanning som presenteras och beslutas vid årsstämman.

Styrelsen år 2023-2024

Ordförande:
Sveneric Svensson

Kassör:
Sven-Ove Nilsson

Ledamöter:
Ronny Persson
Anders Åberg 
Per Odenrick
Karin Birch
Jeurgen Thelander

Mötesstruktur

Styrelsen har telefonsammanträden var sjätte vecka därutöver är styrelsens medlemmar engagerade i olika utvecklingsprojekt relaterade till strategin.
Styrelsens sammanträden protokollförs.